Samenvatting EnerProf

Door de stijgende energieprijzen heeft de productiefactor “energie" een grotere impact op de kostprijs van de geproduceerde eenheden (of diensten) dan voorheen. Daardoor is vanuit concurrentieel oogpunt de aandacht van de bedrijfswereld voor de energievraag sterk toegenomen. Naast deze economische redenen spelen ook ecologische- en duurzaamheidsoverwegingen een belangrijke rol.

De efficiëntie verhogen en/of de energievraag terugdringen, is noodzakelijk. Dit wordt onderzocht door eerst de energievraag (gas, water en elektriciteit) per gebouw, per bedrijfsactiviteit of per installatie in functie van de tijd in kaart te brengen. Via een energiebalans krijgt de bedrijfsleiding inzicht in de energiekostenstructuur, wat het vertrekpunt is van energiemanagement. Door de concurrentiestrijd worden bedrijven, en vooral de KMO's, veelal gedwongen om zich te concentreren op hun corebusiness. Tot op vandaag beschikken veel bedrijven over geen of weinig instrumenten en kennis om op een efficiënte manier de energiestromen binnen het bedrijf in kaart te brengen. Vaak zijn verbruiksgegevens enkel op maand- of jaarbasis beschikbaar en bovendien zijn ze onvoldoende gedetailleerd om de energiestromen te analyseren. Welke afdeling of productielijn verbruikt meer energie dan de andere? Wanneer is de energievraag groter dan gebruikelijk? Dit onderzoek wil vooral ondersteunen bij het opstellen van de energiebalans van hun bedrijf door:

 

  • het installeren van een tijdelijk low-budget registratiesysteem met gecentraliseerde gegevensverwerking;
  • de meetgegevens te interpreteren op basis van energiekengetallen;
  • aan te geven waar investering in utilities of (onderdelen van) het productieproces rendabel kunnen zijn.

In tegenstelling tot de “quickscans" worden er doordacht veldmetingen uitgevoerd. Daartoe worden binnen dit onderzoek meerdere compacte low-budget energiemeters ontwikkeld waarmee het mogelijk is op een zeer korte termijn de energiestromen binnen een bedrijf in kaart te brengen. Op basis van de verzamelde data - die doorgestuurd en verwerkt worden - krijgt de bedrijfsleiding informatie over het verbruik en verwerft zo inzicht in de energiebalans. Enkel met dit inzicht zal een bedrijf erin slagen om rendabele energie-reducerende maatregelen te nemen.

Ook al is de in eerste fase beschreven audit belangrijk, eenmalig inzicht krijgen in het energieverbruikspatroon is voor een bedrijfsleiding onvoldoende. Om blijvend te sturen op betere resultaten en het verbruik blijvend op te volgen, is een permanent energiebewakingssysteem binnen de bestaande infrastructuur noodzakelijk. In een tweede fase wordt onderzocht hoe een energiemanagementsysteem optimaal ingezet wordt a.d.h.v. een op te stellen stappenplan. Met het permanente energiemeetsysteem wordt een referentieprofiel opgesteld waarmee het actuele energieverbruik automatisch wordt vergeleken. Hoger verbruik dan het referentieprofiel, kan duiden op een niet-efficiënt gebruik. Het onderzoek moet leiden tot geavanceerde algoritmes, die de basis vormen van een slim en voorspellend bewakingssysteem. Dit referentieprofiel is voor elk bedrijf, elke bedrijfstak, elke sector verschillend.
Het te ontwikkelen systeem moet ook de detectie van een onverantwoorde overconsumptie mogelijk maken. Zo'n abnormale overconsumptie kan immers duiden op een falende technische installatie. Niet goed functionerende afsluitkleppen, waterlekken, isolatiebeschadiging bij stoomleidingen, lekken bij persluchtinstallaties worden vaak niet snel genoeg opgemerkt. Een toenemend energieverbruik is vaak een eerste indicator van een technisch defect. Het vroegtijdig opsporen van deze fouten is belangrijk voor het efficiënt energieverbruik en de continuïteit van de bedrijfsprocessen.

Om dit alles te realiseren is het aangewezen een softwarepakket te ontwikkelen dat de energiebalans opstelt, het referentieprofiel bepaalt en instaat voor de bewaking en de monitoring van de diverse energiestromen.

Tijdens het project worden talrijke workshops en infosessies gehouden. Zo werken we continu aan de technologietransfer.